Ce este o marcă?

De Niciun comentariu
ce este o marcă

Marca este în primul rand un semn distinctiv care reflectă și permite o diferențiere a produselor, lucrărilor și serviciilor unei persoane fizice sau juridice, garantând o calitate definitivă și constantă a acestora, semn susceptibil a formei, în condițiile legii, obiectul unui drept exclusiv care aparține categoriei drepturilor de proprietate industrială.

Marca își exercită în prezent foarte adesea acțiunea asupra alegerii cumpărătorului, nu numai prin faptul că reprezintă o garanție de calitate dar și prin aceea că are semnificația unei oferte de servicii după vânzare, ofertă care nu există în cazul produselor anonime.

Marca colectivă este marca destinată a servi la deosebirea produselor sau a serviciilor membrilor unei asociații de produsele sau serviciile aparținând altor persoane;

Marca de certificare este marca ce indică faptul că produsele sau serviciile pentru care este utilizată sunt certificate de titularul mărcii în ceea ce privește calitatea, materialul, modul de fabricație a produselor sau de prestare a serviciilor, precizia ori alte caracteristici;

Indicatia geografică este denumirea servind la identificarea unui produs originar dintr-o țară, regiune sau localitate a unui stat, în cazurile în care o calitate, o reputație sau alte caracteristici determinate pot fi în mod esențial atribuite acestei origini geografice;

Dreptul la marcă aparține persoanei fizice sau juridice care a depus PRIMA, în condițiile legii, cererea de înregistrare a mărcii.

OSIM examinează pe fond cererea de înregistrare a mărcii şi hotărăşte admiterea înregistrării mărcii, în tot sau în parte, ori respingerea cererii de înregistrare a mărcii, în termen de maximum 6 luni de la publicarea acesteia, sub condiţia achitării taxelor de înregistrare şi de examinare a cererii, procedura fiind finalizată în termen de 9-12 luni.

În termen de două luni de la data publicării cererii de înregistrare a mărcii, orice persoană interesată poate formula observaţii privind cererea de înregistrare a mărcii pentru motivele absolute de refuz sau opoziţie la înregistrarea mărcii pentru motivele relative de refuz, înregistrarea marcii produce efecte cu începere de la data depozitului național reglementar al mărcii, pentru o perioadă de 10 ani.

La cererea titularului, înregistrarea mărcii poate fi reînnoită la împlinirea fiecărui termen de 10 ani, cu plata taxei prevăzute de lege.

Drepturile asupra mărcii pot fi transmise, prin cesiune sau prin licență , oricând în cursul duratei de protecție a mărcii. Transmiterea prin cesiune a drepturilor asupra mărcii se poate face pentru toate produsele sau serviciile pentru care marca este înregistrată sau numai pentru o parte dintre acestea; cesiunea , chiar parțială , nu poate limita teritorial folosirea mărcii pentru produsele sau serviciile la care se referă.

Înregistrarea internațională a mărcii se face la OMPI, la Geneva, în temeiul unei înregistrări de bază (depozit național reglementar de marcă sau marca) în România și asigură unei mărci naționale preexistente o protecție internațională. Regimul juridic al mărcii înregistrate internațional este în fiecare din țările semnatare ale Aranjamentului de la Madrid restrâns la regimul mărcii depuse sau înregistrate național.

Durata protecției internaționale este de 20 ani.

Marca comunitară este marca ce este înregistrată și obține protecție uniformă în toate cele 27 țări membre ale EU.

Pentru aceasta este necesară depunerea unei cereri la Oficiul de Armonizare al Pieței Interne al Comunității Europene cu sediul la Alicante.

În cazul în care în unul sau mai multe state membre EU există deja o marcă similară sau identică înregistrată pe clase similare Nisa și în acel stat marca este refuzată, ea va fi înregistrată doar în celelalte state dar nu va mai avea statutul de marcă comunitară ci doar de marcă internațională înregistrată la oficiile natțonale din respectivele state.

Contrafacerea reprezintă o încălcare a dreptului la marcă și există prin simplul fapt al reproducerii sau imitării unei mărci anterioare, independent de orice act de folosire a mărcii reproduse sau imitate.

Dar, în alte cazuri, prin contrafacere, legiuitorul român a înțeles orice încălcare a unui drept asupra unui gen de creații intelectuale.

Limitele contrafacerii sunt determinate de concurență, dat fiindcă nu există încălcare a dreptului decât dacă încălcarea emană de la un concurent al titularului mărcii, întrucat marca nu este protejată decât pentru produse identice și similare.

Contrafacerea poate fi sancționată atât penal cât și civil, deci atât prin închisoare cât și prin acordarea despăgubirilor de către instanțe.

Prin noțiunea de Desen – se înțelege aspectul exterior al unui produs sau al unei părţi a acestuia, redat în două dimensiuni, rezultat din combinaţia dintre principalele caracteristici, îndeosebi linii, contururi, culori, formă, textură şi/sau materiale şi/sau ornamentaţia produsului în sine.

Prin noțiunea de Model – se înțelege aspectul exterior al unui produs sau al unei părti a acestuia, redat în trei dimensiuni, rezultat din combinaţia dintre principalele caracteristici, îndeosebi linii, contururi, culori, formă, textură şi/sau ornamentaţia produsului în sine.

Titularii certificatelor de înregistrare a desenelor sau modelelor industriale pot menționa pe produse semnul D, respectiv litera „D” majusculă, înscrisă într-un cerc, însoțită de numele titularului sau numărul certificatului.

Obiectul cererii poate fi înregistrat în măsura în care constituie un desen sau model industrial nou și are un caracter individual.

Un desen sau model industrial este considerat nou dacă nici un desen sau model industrial identic nu a fost făcut public înaintea datei de depunere a cererii de înregistrare sau, dacă a fost revendicată prioritatea, înaintea datei de prioritate.

Se consideră că un desen sau model industrial are caracter individual daca impresia globală pe care o produce asupra utilizatorului avizat este diferită de cea produsă asupra unui asemenea utilizator de orice desen sau model industrial făcut public înaintea datei de depunere a cererii de înregistrare sau, dacă a fost revendicată prioritatea, înainte de data de prioritate.

Perioada de valabilitate a unui certificat de înregistrare a desenului sau modelului industrial este de 10 ani de la data constituirii depozitului reglementar și poate fi reînnoită pe 3 perioade succesive de 5 ani.

Brevete de invenție

O invenție este brevetabilă dacă este nouă, rezultă dintr-o activitate inventivă și este susceptibilă de aplicare industrială.

Invenția brevetabilă poate avea ca obiect un produs sau un procedeu în toate domeniile tehnologice.

Invențiile din domeniul biotehnologiei sunt brevetabile dacă se referă la:
a) un material biologic din mediul natural sau produs prin orice procedeu tehnic, chiar dacă înainte se producea în natura;
b) plante sau animale, dacă realizarea tehnică a invenției nu se limitează la un anumit soi de plante sau la o anumită rasă de animale;
c) un procedeu microbiologic sau la un alt procedeu tehnic și un produs, altul decat un soi de plante sau o rasă de animale, obținută pe această cale;
d) un element izolat al corpului uman sau altfel produs printr-un procedeu tehnic, inclusiv secvența sau secvența parțială a unei gene, chiar dacă structura acelui element este identică cu structura unui element natural.

Nu sunt brevetabile invențiile a căror exploatare comercială este contrară ordinii publice sau bunelor moravuri, inclusiv cele dăunătoare sănătății și vieții persoanelor, animalelor sau plantelor și care sunt de natură să aducă atingeri grave mediului, cu condiția ca această excludere să nu depindă numai de faptul că exploatarea este interzisă printr-o dispoziție legală, soiurile de plante și rasele de animale, procedeele esențial biologice pentru obținerea plantelor sau a animalelor, invențiile având ca obiect corpul uman în diferitele stadii ale formării și dezvoltării sale, precum și simpla descoperire a unuia dintre elementele sale, inclusiv secvența sau secvența parțială a unei gene, descoperirile, teoriile știintifice, metodele matematice, realizările cu caracter estetic.

Obiectul invenției brevetabile poate fi din orice domeniu al activității practice.

Invențiile care au ca obiect un produs pot fi:
– mașini, aparate, scule, dispozitive, mecanisme, organe de mașini, utilaje, agregate, instalații, circuite și aparate electronice sau electrotehnice, sisteme de comandă sau de protecție, elemente de construcție, inclusiv materiale de construcții, mobilier, articole de uz casnic, jucării, instrumentar medical, instrumentar pentru grafie, instrumente muzicale etc. Aceste produse vor fi definite tehnic prin elemente constitutive, rolul funcțional al fiecărui element, legătura dintre acestea, relații constructive, funcționale și de pozitie dintre elementele constitutive etc.
– substanțe chimice și biologice, cu excepția celor care există în natură și asupra cărora nu s-a acționat printr-un efort creator. Aceste produse vor fi definite prin formula chimică și proprietățile lor fizico-chimice, curative, profilactice, insecticide, fungicide sau alte proprietăți. După caz, substanțele chimice sau biologice se definesc și prin radicalii substituenți, structura moleculară sau prin alte caracteristici care le individualizează sau le identifică:
– amestecuri (fizice sau fizico-chimice) care se definesc prin componentele lor, raportul cantitativ al acestora, structuri, proprietăți fizice sau chimice, după caz, prin alte proprietăți care le individualizează și care le fac aplicabile pentru rezolvarea unei probleme
– microorganisme nou create sau izolate prin selecție cu efecte mutatorii; ele vor fi definite prin caracteristicile morfologice, taxonomice, biochimice sau fiziologice și efecte de cultură sau alte efecte specifice folosirii lor.

Durata de valabilitate a unui brevet de invenție este de 20 de ani, cu începere de la data constituirii depozitului național reglementar.

Pentru brevetul european, durata prevăzută la alin. 1 curge de la data constituirii depozitului reglementar al cererii de brevet, conform Convenției brevetului european. Pentru produsele medicamentoase sau produsele fitosanitare brevetate se poate obține o protecție suplimentară, în condițiile legii.

Etichete:

Lasă un comentariu